Home HDU - 6133 启发式合并
Post
Cancel

HDU - 6133 启发式合并

题意:给出一棵树共 \(n\) 个顶点,每个顶点有一个权值 \(val_i\),你需要对每个节点统计一个最优解,

每个节点的解按照一定规则产生:取出该节点的子树下所有的顶点,把顶点任意排序成一个序列,设为 \(v_1,v_2...,v_k\),

此时解为 \(\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{i}val_{v_j}\),最小的解为最优解

对于每个解的处理来说,子树下值小的顶点肯定放前面,按这样来贪心无疑是正确的 (前缀贡献尽量小)

那么对于无序的插入过程,当前节点 \(u\) 的贡献为 \(val_u+cnt+num*val_u\)

其中 \(cnt\) 为当前小于 \(val_u\) 的数字和,\(num\) 为当前大于等于 \(val_u\) 的个数和

因为是子树问题,用树状数组暴力合并答案,复杂度 \(O(nlog^2n)\)

#include<bits/stdc++.h>
#define rep(i,j,k) for(register int i=j;i<=k;i++)
#define rrep(i,j,k) for(register int i=j;i>=k;i--)
#define print(a) printf("%lld",(ll)a)
#define println(a) printf("%lld\n",(ll)a)
#define printbk(a) printf("%lld ",(ll)a)
#define IOS ios::sync_with_stdio(0)
using namespace std;
const int MAXN = 2e6+11;
typedef long long ll;
ll read(){
  ll x=0,f=1;register char ch=getchar();
  while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
  return x*f;
}
ll a[MAXN],b[MAXN],c[MAXN];
int to[MAXN<<1],nxt[MAXN<<1],head[MAXN],tot;
void add(int u,int v){
  to[tot]=v;
  nxt[tot]=head[u];
  head[u]=tot++;
}
struct FT{
  ll ft[MAXN];
  int tot;
  void init(int t){for(tot=t=t<<1|1;t;--t)ft[t]=0;}
  #define lowbit(x) (x&-x)
  void update(int k,int v){while(k<tot)ft[k]+=v,k+=lowbit(k);}
  ll query(int k){return k>0?ft[k]+query(k-lowbit(k)):0;}
}ft[2];
int size[MAXN],son[MAXN],st[MAXN],ed[MAXN],pre[MAXN],CLOCK;
void init(){
  memset(head,-1,sizeof head);
  tot=CLOCK=0;
}
void dfs(int u,int fa){
  size[u]=1;son[u]=0;
  st[u]=++CLOCK;pre[CLOCK]=u;
  for(int i=head[u];~i;i=nxt[i]){
    int v=to[i];
    if(v==fa) continue;
    dfs(v,u);
    size[u]+=size[v];
    if(size[v]>size[son[u]]) son[u]=v;
  }
  ed[u]=CLOCK;
}
ll ans[MAXN];
void solve(int u,int fa,bool keep){
  for(int i=head[u];~i;i=nxt[i]){
    int v=to[i];
    if(v==fa) continue;
    if(v==son[u]) continue;
    solve(v,u,0);
  }
  if(son[u]) solve(son[u],u,1);
  ll t=ans[son[u]];
  for(int i=head[u];~i;i=nxt[i]){
    int v=to[i];
    if(v==fa) continue;
    if(v==son[u]) continue;
    rep(j,st[v],ed[v]){
      t+=a[pre[j]];
      t+=ft[0].query(c[pre[j]]-1);
      ft[0].update(c[pre[j]],a[pre[j]]);
      t+=(ft[1].query(ft[1].tot)-ft[1].query(c[pre[j]]-1))*a[pre[j]];
      ft[1].update(c[pre[j]],1);
    }
  }
  t+=a[u];
  t+=ft[0].query(c[u]-1);
  ft[0].update(c[u],a[u]);
  t+=(ft[1].query(ft[1].tot)-ft[1].query(c[u]-1))*a[u];
  ft[1].update(c[u],1);
  ans[u]=t;
  if(!keep) rep(j,st[u],ed[u]){
    ft[0].update(c[pre[j]],-a[pre[j]]);
    ft[1].update(c[pre[j]],-1);
  }
}
int main(){
  int T=read();
  while(T--){
    int n=read();
    rep(i,1,n) b[i]=a[i]=read();
    sort(b+1,b+1+n);
    int m=unique(b+1,b+1+n)-b-1;
    rep(i,1,n) c[i]=lower_bound(b+1,b+1+n,a[i])-b;
    rep(i,0,1) ft[i].init(max(n,m));
    init();
    rep(i,1,n-1){
      int u=read();
      int v=read();
      add(u,v);
      add(v,u);
    }
    memset(ans,0,sizeof ans);
    dfs(1,-1);
    solve(1,-1,1);
    rep(i,1,n) printbk(ans[i]); puts("");
  }
  return 0;
}
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.