Home POJ - 1990 区间贡献计算
Post
Cancel

POJ - 1990 区间贡献计算

题意:给定一个二元组 \((x,v)\) 数列,求数列中每一对 \(max(v_1,v_2)*|x_1-x_2|\) 的累和

树状数组的简单应用,我觉得这道题对贡献处理的手段不错,DSA 不是重点

对数列按关键字 \(v\) 排序,消除 \(v\) 的影响,逐步计算 \(max(v_1,v_2)=v\) 时对答案的贡献

计算过程满足 \(max(v_i,v_j)=v_i\) 的情况必然是 \(j<i\),那我们边统计边更新,即分别维护当前 \(x\) 的个数/值的表

具体操作看代码

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
#define rep(i,j,k) for(register int i=j;i<=k;i++)
#define rrep(i,j,k) for(register int i=j;i>=k;i--)
#define erep(i,u) for(register int i=head[u];~i;i=nxt[i])
#define print(a) printf("%lld",(ll)(a))
#define println(a) printf("%lld\n",(ll)(a))
#define printbk(a) printf("%lld ",(ll)(a))
using namespace std;
const int MAXN = 4e4+11;
const int INF = 0x7fffffff;
typedef long long ll;
ll read(){
  ll x=0,f=1;register char ch=getchar();
  while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
  return x*f;
}
#define lowbit(x) ((x)&(-x))
struct FT{
  ll ft[MAXN];
  void init(){
    memset(ft,0,sizeof ft);
  }
  void update(int k,int v){
    while(k<MAXN){
      ft[k]+=v;
      k+=lowbit(k);
    }
  }
  ll query(int k){
    ll res=0;
    while(k){
      res+=ft[k];
      k-=lowbit(k);
    }
    return res;
  }
  ll query(int l,int r){
    if(l-1>0) return query(r)-query(l-1);
    return query(r);
  }
}ft[2];
struct XJB{
  int v,x;
  bool operator < (const XJB &that) const{
    if(this->v!=that.v) return this->v<that.v;
    return this->x<that.x;
  }
}a[MAXN];
int main(){
  int n;
  while(cin>>n){
    rep(i,1,n){
      a[i].v=read();
      a[i].x=read();
    }
    sort(a+1,a+1+n);
    rep(i,0,1) ft[i].init();
    ft[0].update(a[1].x,1);//个数
    ft[1].update(a[1].x,a[1].x);//值
    ll res=0;
    rep(i,2,n){
      // i 牛为最大 v 时的贡献
      int r=ft[0].query(a[i].x+1,MAXN-1);
      int l=i-1-r;
      res+=(ll)(ft[1].query(a[i].x+1,MAXN-1)-r*a[i].x)*a[i].v;
      res+=(ll)(l*a[i].x-ft[1].query(a[i].x))*a[i].v;
      ft[0].update(a[i].x,1);
      ft[1].update(a[i].x,a[i].x);
    }
    println(res);
  }
  return 0;
}
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.