Home 反汇编调研 this offset 和 vtable thunk
Post
Cancel

反汇编调研 this offset 和 vtable thunk

TL;DR

在类设计含有多重继承的内存布局下,对象的 this 指针是存在编译器隐含的偏移修正行为

现象如下:

 • 首个 base class 并不需要修正,因为内存布局与 derived class 是重叠共用的,无论有无 vptr 的介入
 • 其它 base class 由编译器修正 this 指针,需要付出轻微的运行时成本(多一条加法指令)
 • 如果 derived class 隐藏了 base class 的函数,那调用时无需修正(因为调用的是 derived class 实现的函数)
 • 对于含有非首个 base class 且具有 virtual 函数的 base class,函数调用时 this 指针将通过访问 non-virtual thunk进行修正,当然是要更多的额外运行时成本

累了,不想水文章,既然解释复杂就看代码吧

case1

假设存在多重继承,代码如下:

struct A {
 int a;
 void func_a() {}
};
 
struct B {
 int b;
 void func_b() {}
};
 
struct C: A, B {
 int c;
 void func_c() {}
};
 
int main() {
 C c;
 c.func_a();
 c.func_b();
 c.func_c();
}
0000000000401106 <main>:
 401106:	55          	push  %rbp
 401107:	48 89 e5       	mov  %rsp,%rbp
 40110a:	48 83 ec 10     	sub  $0x10,%rsp
 40110e:	48 8d 45 f4     	lea  -0xc(%rbp),%rax
 this等于%rbp-$0xc
 401112:	48 89 c7       	mov  %rax,%rdi
 401115:	e8 24 00 00 00    	callq 40113e <_ZN1A6func_aEv>
 40111a:	48 8d 45 f4     	lea  -0xc(%rbp),%rax
 40111e:	48 83 c0 04     	add  $0x4,%rax
 在这里this+4然后调用func_b
 401122:	48 89 c7       	mov  %rax,%rdi
 401125:	e8 20 00 00 00    	callq 40114a <_ZN1B6func_bEv>
 作为成员函数接受的是B*类型,因此需要调整
 40112a:	48 8d 45 f4     	lea  -0xc(%rbp),%rax
 40112e:	48 89 c7       	mov  %rax,%rdi
 401131:	e8 20 00 00 00    	callq 401156 <_ZN1C6func_cEv>
 401136:	b8 00 00 00 00    	mov  $0x0,%eax
 40113b:	c9          	leaveq 
 40113c:	c3          	retq  
 40113d:	90          	nop

case2

struct A {
  int a;
  void func_a() {}
};

struct B {
  int b;
  void func_b() {}
};

struct C: A, B {
  int c;
  // hide B::func_b
  void func_b() {}
  void func_c() {}
};

int main() {
  C c;
  c.func_a();
  c.func_b();
  c.func_c();
}
0000000000401106 <main>:
 401106:	55          	push  %rbp
 401107:	48 89 e5       	mov  %rsp,%rbp
 40110a:	48 83 ec 10     	sub  $0x10,%rsp
 40110e:	48 8d 45 f4     	lea  -0xc(%rbp),%rax
 401112:	48 89 c7       	mov  %rax,%rdi
 401115:	e8 20 00 00 00    	callq 40113a <_ZN1A6func_aEv>
 40111a:	48 8d 45 f4     	lea  -0xc(%rbp),%rax
 40111e:	48 89 c7       	mov  %rax,%rdi
 401121:	e8 20 00 00 00    	callq 401146 <_ZN1C6func_bEv>
 this并不需要偏移,符合直觉
 401126:	48 8d 45 f4     	lea  -0xc(%rbp),%rax
 40112a:	48 89 c7       	mov  %rax,%rdi
 40112d:	e8 20 00 00 00    	callq 401152 <_ZN1C6func_cEv>
 401132:	b8 00 00 00 00    	mov  $0x0,%eax
 401137:	c9          	leaveq 
 401138:	c3          	retq  
 401139:	90          	nop

case3

struct A {
  int a;
  virtual void func_a() {}
};
struct B {
  int b;
  virtual void func_b() {}
};
struct C: A, B {
  int c;
  void func_b() override {}
  virtual void func_c() {}
};
int main() {
  C *c = new C();
  B *b = c;
  c->func_a();
  c->func_b();
  c->func_c();
  b->func_b();
}

注:此时的 vtable for C 布局如下:

vtable for C:
    .quad  0
    .quad  typeinfo for C
    .quad  A::func_a()
    .quad  C::func_b()
    .quad  C::func_c()
    .quad  -16
    .quad  typeinfo for C
    .quad  non-virtual thunk to C::func_b()

dump 解释如下

0000000000401126 <main>:
 401126:	55          	push  %rbp
 401127:	48 89 e5       	mov  %rsp,%rbp
 40112a:	53          	push  %rbx
 40112b:	48 83 ec 18     	sub  $0x18,%rsp
 40112f:	bf 20 00 00 00    	mov  $0x20,%edi
 401134:	e8 f7 fe ff ff    	callq 401030 <_Znwm@plt>
 执行operator new
 401139:	48 89 c3       	mov  %rax,%rbx
 40113c:	48 c7 03 00 00 00 00 	movq  $0x0,(%rbx)
 401143:	c7 43 08 00 00 00 00 	movl  $0x0,0x8(%rbx)
 40114a:	48 c7 43 10 00 00 00 	movq  $0x0,0x10(%rbx)
 401151:	00 
 401152:	c7 43 18 00 00 00 00 	movl  $0x0,0x18(%rbx)
 401159:	c7 43 1c 00 00 00 00 	movl  $0x0,0x1c(%rbx)
 401160:	48 89 df       	mov  %rbx,%rdi
 401163:	e8 e4 00 00 00    	callq 40124c <_ZN1CC1Ev>
 执行C::C()
 401168:	48 89 5d e8     	mov  %rbx,-0x18(%rbp)
 this_c位于%rbp-0x18
 40116c:	48 83 7d e8 00    	cmpq  $0x0,-0x18(%rbp)
 401171:	74 0a        	je   40117d <main+0x57>
 401173:	48 8b 45 e8     	mov  -0x18(%rbp),%rax
 401177:	48 83 c0 10     	add  $0x10,%rax
 this_b相对this_c做了偏移$0x10修正
 在gdb中运行时信息如下:
  $ p c
  > (C *) 0x416eb0
  $ p b
  > (B *) 0x416ec0
 40117b:	eb 05        	jmp  401182 <main+0x5c>
 40117d:	b8 00 00 00 00    	mov  $0x0,%eax
 401182:	48 89 45 e0     	mov  %rax,-0x20(%rbp)
 this_b位于%rbp-0x20
 401186:	48 8b 45 e8     	mov  -0x18(%rbp),%rax
 获取this_c
 40118a:	48 8b 00       	mov  (%rax),%rax
 获取vptr,即vtable for C+16
 40118d:	48 8b 10       	mov  (%rax),%rdx
 获取func_a in vtable
 401190:	48 8b 45 e8     	mov  -0x18(%rbp),%rax
 401194:	48 89 c7       	mov  %rax,%rdi
 传入this指针
 401197:	ff d2        	callq *%rdx
 调用func_a
 401199:	48 8b 45 e8     	mov  -0x18(%rbp),%rax
 40119d:	48 8b 00       	mov  (%rax),%rax
 获取vptr
 4011a0:	48 83 c0 08     	add  $0x8,%rax
 使得访问vtable偏移+0x8(以func_a或者说vtable for C+16为基准)
 4011a4:	48 8b 10       	mov  (%rax),%rdx
 4011a7:	48 8b 45 e8     	mov  -0x18(%rbp),%rax
 4011ab:	48 89 c7       	mov  %rax,%rdi
 4011ae:	ff d2        	callq *%rdx
 调用func_b
 4011b0:	48 8b 45 e8     	mov  -0x18(%rbp),%rax
 4011b4:	48 8b 00       	mov  (%rax),%rax
 4011b7:	48 83 c0 10     	add  $0x10,%rax
 4011bb:	48 8b 10       	mov  (%rax),%rdx
 4011be:	48 8b 45 e8     	mov  -0x18(%rbp),%rax
 4011c2:	48 89 c7       	mov  %rax,%rdi
 4011c5:	ff d2        	callq *%rdx
 调用func_c
 4011c7:	48 8b 45 e0     	mov  -0x20(%rbp),%rax
 获取this_b
 4011cb:	48 8b 00       	mov  (%rax),%rax
 获取vptr,即vtable for C+56
 4011ce:	48 8b 10       	mov  (%rax),%rdx
 获取non-virtual thunk to C::func_b()
 4011d1:	48 8b 45 e0     	mov  -0x20(%rbp),%rax
 4011d5:	48 89 c7       	mov  %rax,%rdi
 传入B*类型的this_b
 4011d8:	ff d2        	callq *%rdx
 调用non-virtual thunk to C::func_b(),即_ZThn16_N1C6func_bEv
 4011da:	b8 00 00 00 00    	mov  $0x0,%eax
 4011df:	48 8b 5d f8     	mov  -0x8(%rbp),%rbx
 4011e3:	c9          	leaveq 
 4011e4:	c3          	retq  
 4011e5:	90          	nop


0000000000401209 <_ZThn16_N1C6func_bEv>:
 401209:	48 83 ef 10     	sub  $0x10,%rdi
 修正this指针,即从B*到C*
 40120d:	eb ef        	jmp  4011fe <_ZN1C6func_bEv>
 再传入到重写的C::func_b()
 40120f:	90          	nop

更新:benchmark

最近写了点 perf 测试,这里展示了 virtual call 容易受 cacheline 影响的案例

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.
Contents